Quel Démon de Kimetsu no Yaiba : Demon Slayer es-tu ?

Découvrez quel Démon de Kimetsu no Yaiba : Demon Slayer vous correspond le mieux !

Liste des personnages :

  • Akaza
  • Enmu
  • Kyogai
  • Mukago
  • Muzan Kibutsuji
  • Nezuko Kamado
  • Rui
  • Tamayo
  • Wakuraba
  • Yushiro

Lire Aussi : Quiz Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) : quel Pilier es-tu ?